Wednesday, September 16, 2020

Paragraph About Food & Drink- Mandarin

 Wǒ zuì xǐhuān shuǐguǒ shì bōluó,xiāngjiāo hé píngguǒ. Wǒ bù xǐhuān mángguǒ. Wǒ mèimei xǐhuān cǎoméi. Wǒ xǐhuān chī lǘsè xīlánhuā, dàn shì bù huángshè xīlánhuā. Wǒ dìdì bù xǐhuān yánggū. Wǒ māmā ài jīròu hè bàbà xǐhuān yú. Wǒ jiā zuò niúnǎi. Wǒ ài miàn hé là, suān hé xián shÍwù. Wǒ ài shuǐ, píngguǒ shuǐ hé rèkéké.


No comments:

Post a Comment

Thanks for your positive, thought and helpful comment on my work.